Privacybeleid

Wakezzz, gevestigd op de Van Renesselaan 46 te Barneveld, verwerkt persoonsgegevens. Wakezzz verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het uitvoeren van administratieve processen
  • Het hebben van contact met relaties, bijvoorbeeld per telefoon, e-mail of WhatsApp om zo onze dienstverlening optimaal te kunnen laten verlopen.
  • Voor promotie- of marketingdoeleinden.
  • Wakezzz verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze financiële administratie


Wakezzz verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Registratie van klantgegevens

Basisgegevens zoals naam, adres, plaats, telefoonnummer en e-mailadres van klanten worden beschikbaar gesteld door klanten in een offertetraject of in contactmomenten. De gegevens worden verwerkt in een beveiligde klantdatabase en eventueel in onze financiële administratie. De gegevens worden niet langer dan wettelijk noodzakelijk is en/of noodzakelijk voor normaal gebruik binnen Wakezzz en het doel waarvoor zij zijn, gebruikt en worden na het verlopen van deze termijn verwijderd.

Beeldmateriaal

Wakezzz kan foto’s en video’s maken van diverse activiteiten en gerealiseerde producten ten behoeve van de promotie van Wakezzz. Beeldmateriaal kan worden gepubliceerd op de website van Wakezzz. Voor het gebruik van beeldmateriaal voor publicitaire doeleinden, zoals social media, website en marketinguitingen (zoals brochures) wordt door Wakezzz expliciet toestemming gevraagd bij de geportretteerden.

Online media

Wakezzz maakt gebruik van een e-mailnieuwsbrief waarin relevante informatie voor o.a. klanten wordt gedeeld. Alle geregistreerde klantrelaties ontvangen deze nieuwsbrief op het door hen opgegeven e-mailadres. Er is mogelijkheid voor een OPT-Out. Op de website www.wakezzz.nl worden cookies gebruikt voor het functioneren van de website. Deze technische en functionele cookies hebben geen betrekking op het registreren van persoonsgegevens.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Wakezzz kun je terecht op info@wakezzz.nl.

Datalekken

Wakezzz neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Wakezzz via info@wakezzz.nl Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens (AP). Na melding van een datalek heeft Wakezzz een informatieplicht die voorschrijft dat klanten en andere relaties waarvan gegevens zijn opgeslagen worden geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd.

Recht op vergetelheid en inzage in gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wakezzz en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wakezzz.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Wakezzz wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Communicatie

De privacyverklaring is terug te vinden op www.wakezzz.nl en op te vragen bij Wakezzz via info@wakezzz.nl.

Wijzigingen privacybeleid

Wakezzz behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient de aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen via www.wakezzz.nl.

Verwerkingsregister

Verwerkingsactiviteit

Doel

Grondslag

Categorie betrokkenen

Categorie

gegevens

Ontvangers

Buiten

de EU

Termijn

Verwerken van het klantenbestand

Bijhouden van klantrelaties en hun contactgegevens

Toestemming of overeenkomst

 

Klanten en relaties 

Naam 

Adres PC+Woonplaats E-mail

Telefoon

Mobiele telefoon

Geen

Nee

Onbeperkt

Verwerken van de financiële administratie

Behandelen financiële aangelegenheden zoals facturatie

Overeenkomst

Klanten en relaties

Naam Adres

PC+Woonplaats E-mail

Telefoon

Geen

Nee

Wettelijke termijn 

Verwerken van online

verzoeken

Beantwoorden van

vragen van klanten en potentiële klanten / relaties

Toestemming door

aanleveren eigen gegevens

Klanten en relaties

Naam

E-mail
Telefoon

Geen

Nee

Tot de vraag

of het verzoek is afgehandeld

Verwerken van

beeldmateriaal 

 

 

Promotionele

doeleinden

Toestemming 

Klanten en relaties

Foto’s, video’s

Geen

Nee

Onbeperkt

 

© Wakezzz. All Rights Reserved. | Privacy